Deel dit recept

Social media

Kopieer link

Link naar recept gekopiëerd 🍴

Privacyverklaring Jaimy’s Kitchen 

In deze privacyverklaring staan de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van Jaimy’s Kitchen en de bezoekers van deze site. Deze privacyverklaring hangt samen met de Gebruikersovereenkomst het Cookiebeleid en de Disclaimer. Door gebruik van deze site gaat U hiermee integraal akkoord.

Inleiding 
Jaimy’s Kitchen respecteert uw privacy en beschermt deze. Zij verwerkt persoonsgegevens alleen indien dat op grond van de wet is toegestaan. Jaimy’s Kitchen verwerkt persoonsgegevens volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van deze privacyverklaring informeert Jaimy’s Kitchen u over: 

 • het gebruik van persoonsgegevens (welke persoonsgegevens van wie verzameld worden, op welke grondslagen dit gebeurt en voor welke doeleinden);
 • de wijze van verwerking van persoonsgegevens;
 • het gebruik van persoonsgegevens voor eigen doeleinden (hergebruik);
 • welke rechten betrokkenen hebben;
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 • Grondslagen en doeleinden;
 • waar men met vragen of verzoeken rondom privacy terecht kan.


Gebruik persoonsgegevens 
Jaimy’s Kitchen verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Welke doelen dat in uw geval zijn en welke persoonsgegevens Jaimy’s Kitchen van u verwerkt, hangt af van de betrekking tussen u en Jaimy’s Kitchen. Het is namelijk relevant of u enkel een belangstellende (zonder profiel) bent, een lid van de community (met profiel) of een (samenwerkings)partner. Jaimy’s Kitchen zal uw persoonsgegevens niet zonder uw instemming voor een ander doel verwerken dan waarvoor deze zijn verzameld. Hieronder treft u een onderverdeling aan per betrekking. 

Belangstellenden (gebruiker zonder profiel) 
Verzamelde persoonsgegevens Jaimy’s Kitchen verwerkt enkel cookies cf. het Cookiebeleid om het gebruik van de website te optimaliseren

Lid van de community (gebruiker met profiel) 
Om lid te worden van de community moet je eerst een profiel aanmaken. Nadat je dit profiel hebt aangemaakt beschik je over een aantal mogelijkheden die jou gebruik van de site personaliseren. Enkel de gegevens die gevraagd worden om door jou door te geven worden verwerkt door Jaimy’s Kitchen. Jij bent dus de enige die ons gegevens over jou kan doorgeven, wij doen dit op geen enkele andere manier. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze worden versterkt. Je kunt ten alle tijden je profiel verwijderen via de button in je profiel pagina. Alle gegevens worden dan direct verwijderd.

(Samenwerkings)partner
Indien je een samenwerking aangaat met Jaimy’s Kitchen, is het mogelijk dat wij gegevens over deze samenwerking verduidelijken op onze site. Dit kan voortvloeien uit de samenwerking (de opdracht) en/of omdat dit gewenst is voor advertentie en/of reclame doeleinden. Het kan ook mogelijk zijn dat wij deze gegevens hanteren voor de opbouw van een portfolio welke bestemd is voor het aantrekken van (nieuwe) klanten. Hetgeen wij delen zal altijd in onderling overleg afgestemd worden en nooit in strijd zijn met de (samenwerkings)overeenkomst die eraan ten grondslag ligt.

Verwerking persoonsgegevens 

Foto’s en beeldmateriaal 
Tijdens door Jaimy’s Kitchen georganiseerde evenementen en bijeenkomsten kunnen er beeldopnames worden gemaakt. Onder beeldopnames wordt verstaan foto’s en video’s. Dit wordt zoveel mogelijk vooraf en/of ter plaatse aangekondigd door Jaimy’s Kitchen. In sommige gevallen waarin de beeldopnames worden gemaakt, heeft Jaimy’s Kitchen een gerechtvaardigd belang bij het maken van de beeldopnames. In overige gevallen zal er toestemming worden gevraagd voor het maken en publiceren van beeldopnames. 

Bij kook- en workshop gerelateerde bijeenkomsten/werkzaamheden, wordt door de fotograaf altijd minimaal mondeling toestemming gevraagd aan degenen die herkenbaar in beeld komen. Jaimy’s Kitchen zorgt ervoor dat personen die herkenbaar in beeld komen, op een betamelijke manier in beeld worden gebracht.

Bezwaren tegen opnames en/of publicaties 

 • Direct: als een fotograaf aan het werk is kan altijd bezwaar gemaakt worden tegen een opname. Indien de fotograaf in opdracht van Jaimy’s Kitchen werkt, wordt er met de bezwaren rekening gehouden en wordt de persoon niet herkenbaar in beeld gebracht. Ook kan de persoon ervoor kiezen om buiten beeld te blijven.
 • Achteraf: bezwaar maken tegen opname of publicatie van een afbeelding kan via het contactformulier of middels een email naar: info@jaimyskitchen.nl. Indien terecht bezwaar wordt gemaakt tegen een opname of het gebruik van bepaald beeldmateriaal, probeert Jaimy’s Kitchen waar mogelijk de opnames en publicaties aan te passen en/of te verwijderen.


Schriftelijke toestemming 
Indien de afbeelding als een persoonsgegeven wordt beschouwd – zodra een persoon herkenbaar is – is er volgens de AVG bewijsbare toestemming nodig van de geportretteerde(n). Dit kan conflicteren met “vrijheid van nieuwsgaring”. Jaimy’s Kitchen wil daarin zo veel mogelijk zorgvuldig handelen. Jaimy’s Kitchen zorgt voor schriftelijke toestemming van alle geportretteerde(n) bij de productie van beeldmateriaal in volgende situaties: bij geënsceneerde foto's die gebruikt gaan worden bij promotie van de websites, social media kanalen en print en/of bij niet geënsceneerde foto’s met een beperkt aantal personen erop die beeldbepalend zijn en waar het beeldmateriaal gebruikt gaat worden bij promotie van Jaimy’s Kitchen (websites, social media en print). 

Verstrekking aan derden 
In opdracht van Jaimy’s Kitchen kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen voor Jaimy’s Kitchen. Om de vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen waarborgen, maakt Jaimy’s Kitchen met die derden afspraken over de verwerking van persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst, data-uitwisselingsovereenkomst, geheimhoudingsverklaring etc.). In de voorkomende gevallen communiceert Jaimy’s Kitchen desbetreffende samenwerking. Daarmee zorgt Jaimy’s Kitchen dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerkt worden en niet gedeeld worden. 

Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, of zodra dit gevorderd wordt bij de opsporing van strafbare feiten, verstrekt Jaimy’s Kitchen uw persoonsgegevens aan (overheids)instanties en/of opsporingsinstanties.

Verzamelen van informatie over het gebruik van onze website 
Jaimy’s Kitchen heeft een aantal bedrijven (Google, Facebook, LinkedIn) opdracht gegeven informatie te verzamelen over het gebruik van onze website www.jaimyskitchen.nl. Die bedrijven plaatsen daartoe cookies op het apparaat (computer, tablet, smartphone) waarmee u de website bezoekt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. De in het cookie opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van het bedrijf teruggestuurd worden.

Indien uit de cookies op het apparaat blijkt dat de website van Jaimy’s Kitchen onlangs werd bezocht, kunnen bij het bezoeken van andere websites de genoemde bedrijven advertenties (“banners”) van Jaimy’s Kitchen of daaraan gerelateerde samenwerkingspartners tonen. Meer informatie over het gebruik van cookies staat in ons Cookiebeleid en in de Disclaimer. Het plaatsen van cookies kunt u weigeren, behalve de cookies die noodzakelijk zijn voor een goed functionerende website. Desgewenst kunt u in uw eigen browser instellen welke cookies geaccepteerd mogen worden en wanneer die moeten worden opgeruimd, dit kan ook eenvoudig bij het Cookiebeleid.

Beveiliging 
Jaimy’s Kitchen treft passende organisatorische en technische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk is, niet onrechtmatig worden verwerkt. Zo verstuurt Jaimy’s Kitchen geen persoonsgegevens via een onbeveiligde lijn en monitoren wij onze ict-voorzieningen voortdurend op beveiligingsincidenten. Dit gaat in nauwe samenwerking met onze website developer, de ontwikkelaar en de host.

Jaimy’s Kitchen slaat uw persoonsgegevens op in verschillende databases. Hiervoor hanteert Jaimy’s Kitchen strenge beveiligingsmaatregelen. Jaimy’s Kitchen zorgt ervoor dat de persoonsgegevens vrijwel altijd binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen worden. In het uitzonderlijke geval dat Jaimy’s Kitchen persoonsgegevens doorgeeft naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, treft zij de nodige maatregelen om te waarborgen dat daarbij wordt voldaan aan de eisen die de Europese Commissie daaraan stelt.

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, spreekt Jaimy’s Kitchen met eventuele verwerkers altijd passende technische en organisatorische maatregelen af. Zodoende wordt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau gewaarborgd. Die maatregelen kunnen, waar passend, onder meer bestaan uit: pseudonimiseren, versleutelen, privacy by design, privacy by default en data-minimalisatie. 

Het hergebruik van persoonsgegevens voor eigen doeleinden 
Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens verzameld worden voor een verwerkingsdoel – zoals vooraf gecommuniceerd – en verwerkt worden op grond van één van de grondslagen uit de AVG. In voorkomende gevallen kan het echter zo zijn dat Jaimy’s Kitchen persoonsgegevens ook voor andere (eigen) doeleinden gebruikt. Deze (eigen) doeleinden moeten altijd compatibel zijn met het oorspronkelijk doel. Alvorens deze verdere verwerking plaatsvindt, vindt een zorgvuldige overweging plaats of het eigen doel verenigbaar is met het oorspronkelijk doel. De verdere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden zijn ingevolge de AVG toegestaan en derhalve verenigbaar met het oorspronkelijk doel zoals bedoeld in art. 89 AVG. Hiervoor geldt als grondslag gerechtvaardigd belang. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens 
Zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, worden de persoonsgegevens niet meer door Jaimy’s Kitchen bewaard. Jaimy’s Kitchen bewaart persoonsgegevens dus niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking, maar is wel gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen. Dit is bijvoorbeeld in gevallen die onderworpen zijn aan de wettelijke bewaarplicht uit de Archiefwet of op grond van de WHW. De bewaartermijnen zijn gespecificeerd in de van toepassing zijnde selectielijsten. 

Uw rechten 
Jaimy’s Kitchen respecteert de rechten die u op grond van de geldende wet- en regelgeving heeft. Hieronder informeren wij u over deze rechten en de wijze waarop u een beroep erop kunt doen. Jaimy’s Kitchen heeft één maand de tijd om op uw verzoek te reageren. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd. 

Inzagerecht 
Op grond van de AVG heeft elke betrokkene het recht om in te zien welke persoonsgegevens Jaimy’s Kitchen van deze betrokkene verwerkt. De mogelijkheid tot inzage is gekoppeld aan de termijn zoals bedoeld in artikel 15 van de AVG. Inzage kan slechts geboden worden, wanneer Jaimy’s Kitchen (nog) beschikt over deze gegevens.

Correctie- en verwijderingsrecht 
U heeft onder omstandigheden het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. 

Recht van bezwaar 
Als Jaimy’s Kitchen uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang of een taak van algemeen belang, hebt u het recht daar bezwaar tegen te maken. Als Jaimy’s Kitchen meent niet aan uw bezwaar tegemoet te kunnen komen en de verwerking van de persoonsgegeven voortzet, zal Jaimy’s Kitchen dat toelichten. 

Recht op beperking 
U heeft onder omstandigheden ook recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat Jaimy’s Kitchen de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest” in afwachting van verder te bepalen procedurele stappen. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
Als Jaimy’s Kitchen persoonsgegevens van u verwerkt op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst, hebt u ten aanzien van die gegevens het recht om deze door u digitaal verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat

Individuele afweging bij ieder verzoek 
Jaimy’s Kitchen wijst u er op dat uw rechten geen absolute rechten zijn. Jaimy’s Kitchen zal ieder verzoek individueel beoordelen. Mocht Jaimy’s Kitchen aan een bepaald verzoek geen gehoor geven, dan zal dit gemotiveerd aan u kenbaar worden gemaakt. Als uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is – bijvoorbeeld in geval herhaaldelijk een verzoek ingediend wordt – kan Jaimy’s Kitchen u administratiekosten in rekening brengen voor het verwerken van uw verzoek. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor eventuele commerciële uitingen worden altijd gehonoreerd.

Identificatie
Jaimy’s Kitchen kan op grond van de AVG bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doet Jaimy’s Kitchen om te voorkomen dat Jaimy’s Kitchen persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekt of ten onrechte wijzigingen aanbrengt in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoekt Jaimy’s Kitchen u dan ook een document te tonen waaruit uw identiteit blijkt (zoals bijv. paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs). 

Grondslagen en doeleinden - Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

Grondslag van de verwerking 
Jaimy’s Kitchen verwerkt elk persoonsgegeven op basis van één van de navolgende grondslagen: 

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw gebruikersovereenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een door Jaimy’s Ktichen afgesloten overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Jaimy’s Kitchen rust;
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen van andere personen, waarbij de verwerking niet op een andere rechtsgrond gebaseerd kan worden;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Jaimy’s Kitchen of van een derde.

Doeleinden

 • Voor het opzetten en uitvoeren van winacties. We verwerken je persoonsgegevens zodat je mee kan doen aan een winactie. Om voor een eerlijke loting te kunnen zorgen en de winnaar op de hoogte te kunnen stellen van de winst en soms om meteen het gewonnen product op te kunnen sturen, hebben we enkele gegevens van deelnemers nodig.
 • Voor het aanmaken van een account. Je kunt op onze website een account aanmaken.
 • Zodat je kan participeren in de community. Zodat je reacties kan plaatsen op de website en kan participeren in de community. Reacties zijn door jezelf te verwijderen, tevens modereren we je reacties zodat ze voldoen aan wenselijk gedrag op onze site.
 • Voor het contactformulier of middels de e-mail. Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal twee jaar.
 • Voor de nieuwsbrief. We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.


Vragen en opmerkingen 
Jaimy’s Kitchen heeft dhr. E.C.P. Groot (e-mail: erik@jaimyskitchen.nl) aangesteld voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt desgewenst ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Deze privacyverklaring is door het bestuur van Jaimy’s Kitchen vastgesteld op 25 augustus 2021. Actualisaties van deze verklaring worden gepubliceerd op de website van Jaimy’s Kitchen. Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem contact met ons via het contactformulier, middels het sturen van een email naar: info@jaimyskitchen.nl of via een brief naar Herkenbosscherweg 18, 6045 AR te Roermond.

Laatste update privacyverklaring
Deze gebruiksvoorwaarden werden laatst bijgewerkt op 17.08.2022.