Deel dit recept

Social media

Kopieer link

Link naar recept gekopiëerd 🍴

Website beheer en uw gebruik

Deze website en de erop aangeboden diensten worden beheerd door Jaimy’s Kitchen, gevestigd te 6045 AR Roermond, Herkenbosscherweg 18. KvK 67810128. Door gebruik te (blijven) maken van deze website en de erop aangeboden diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring, het Cookiebeleid en de Disclaimer en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkel wijze gebruik van deze website en/of de erop aangeboden diensten. Indien u een overeenkomst met Jaimy’s Kitchen hebt gesloten zijn de Algemene Voorwaarden van Jaimy’s Kitchen van toepassing.

Wijzigingen van de site

Jaimy’s Kitchen mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Jaimy’s Kitchen is niet aansprakelijk voor de gevolge van verandering of beëindiging van de website.

Linkbuilding

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar www.jaimyskitchen.nl. De webpagina waarop de link staat, moet daarbij volledig verdwijnen en het URL-adres van www.jaimyskitchen.nl moet daarbij duidelijk zichtbaar zijn. Jaimy’s Kitchen behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Jaimy’s Kitchen de toegang tot de website monitoren.

Gebruik van gegevens op de site

Jaimy’s Kitchen stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van Jaimy’s Kitchen of derden, kan u door Jaimy’s Kitchen of derden aangesproken worden de veroorzaakte schade te vergoeden en/of Jaimy’s Kitchen te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van derden als gevolg van de inbreuken.

U verbindt zich ertoe om:

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
 • De website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van ‘Jaimy’s Kitchen’, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.
   

Actualiteit van gegevens op de site

Jaimy’s Kitchen tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Jaimy’s Kitchen kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
De samensteller van deze website is als enige aansprakelijk voor de inhoud ervan. 

Aanvulling gegevens op basis van wettelijke belangen

Op eenvoudig verzoek (via de contactgegevens) van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden. Neem hiervoor contact op via het contactformulier of middels een email naar: info@jaimyskitchen.nl.
 

Aansprakelijkheid Jaimy’s Kitchen

Jaimy’s Kitchen kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt van Jaimy’s Kitchen in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

Website verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Jaimy’s Kitchen verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Jaimy’s Kitchen is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan Jaimy’s Kitchen niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.
De website kan gebruik maken van diensten van externe service providers, cookies, webbeacons of gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie hierover kan u de Privacyverklaring en/of het Cookiebeleid op deze website raadplagen. Jaimy’s Kitchen is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Verzenden van gegevens naar Jaimy’s Kitchen

Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent hierop vanaf het moment van verzenden aan Jaimy’s Kitchen:

 • Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
 • Het recht op reproductie;
 • Het recht tot bewerking en vertaling;
 • Het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Jaimy’s Kitchen is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor  marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u Jaimy’s Kitchen voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

Toepassing Nederlands Recht

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de Nederlandstalige rechtbanken zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Vragen ten aanzien van gebruikersvoorwaarden

Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met het bestuur van Jaimy's Kitchen, via het contactformulier, door middel van brief gericht aan: Herkenbosscherweg 18, 6045 AR te Roermond of stuur een email naar: info@jaimysktichen.nl.

Laatste update gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden werden laatst bijgewerkt op 03.04.2022.